Atlas launch vehicle carrying the Big Joe capsule, September 9, 1959

Atlas launch vehicle carrying the Big Joe capsule, September 9, 1959